Tswana

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search
14Converted.jpg
LESOMENNE LE A SOKOLOGA

Go itsisitswe fa go sokologile batho ba le lesomenne mo dikopanong tsa tente tsa ga Moruti William Branham tse di tshwaretsweng kwa marakanelong a mebila ya Eighth le Pratt.


Dikgang tsa Maitseboa tsa Jeffersonville, Seetebosigo 2, 1933.

1933 Ohio River Experience

Navigation